Cymraeg | English

Pwy ydym ni

Sefydlwyd y Cwmni gan Henry Jones ym 1962, a deng mlynedd yn ddiweddarach daeth yn gwmni Cyfyngedig. Heddiw, caiff y cwmni ei redeg gan dri o feibion Henry Jones. Emlyn, Syrfëwr Meintiau, a ymunodd â'r cwmni o John Mowlem Construction; Bryn Jones, y rheolwr swyddfa; ac Alwyn Jones saer sy'n brofiadol iawn gyda'r cwmni.

Yng Nghricieth y mae pencadlys ein cwmni, ble mae gweithdy cyfleus ar gyfer gwneud gwaith arbenigol. Rydym yn cyflogi 30ain o bobl leol, 25ain ohonynt yn grefftwyr gyda seiri, bricwyr, plastrwyr, plymwr a pheintiwr/papurwr yn eu plith. Caiff pob un o'n gweithwyr hyfforddiant Cricciethtrwy'r CITB a Grŵp Hyfforddi Adeiladwyr Gwynedd. Rydym hefyd yn ceisio cyflogi dau brentis pob dwy flynedd naill ai mewn saernïaeth, gosod briciau neu blastro. Mae'r cwmni hefyd wedi'i ymrwymo i waith Iechyd a Diogelwch a byddwn yn adolygu a diweddaru Polisi Iechyd a Diogelwch y cwmni'n rheolaidd. Mae nifer o'n gweithwyr wedi derbyn tystysgrifau am fynychu'r cyrsiau canlynol – Grwp Hyfforddi Adeiladwyr Gwynedd Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle i'r Diwydiannau Adeiladu a Pheirianeg Sifil, Cwrs Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng, Cymorth Cyntaf, Cwrs Sylfaen i Ddefnyddwyr Harnais EN361, Rheoliadau CDM ar gyfer Prif Adeiladwyr, Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch C.S.C.S., Iechyd a Diogelwch Peiriant Gwaith Coed, Rheoliadau Olwynion Sgraffiniol, Rheoliadau Diogelwch Sgaffaldiau ac Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch – mewn perthynas â Chynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu. 

Henry JonesYn Henry Jones Cyf. rydym yn arbenigo mewn codi tai newydd, adeiladau cyhoeddus megis ysgolion, cyfleusterau cyhoeddus a llyfrgelloedd, adeiladau diwydiannol, estyniadau, altro ac adnewyddu adeiladau hanesyddol â fframwaith o goed, cabanau gwyliau o goed, a gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Dyma ein prif gwsmeriaid a'r gwaith a wnaethom ar eu rhan:-

 • Cyngor Gwynedd - adeiladu arhosfa bws â fframwaith derw a thai bach ym Maentwrog; adnewyddu Neuadd y Dref, Pwllheli; y ffatri newydd yn y Parc Amaeth yn Llanystumdwy; adnewyddu 9 tŷ cyngor yn Ael y Bryn, Waunfawr.
 • Cyngor Metropolitan Sandwell - gwaith adnewyddu mewnol ac allanol ar Ganolfan Breswyl Plas Gwynant, Nant Gwynant.
 • Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru - altro ac ehangu Gorsaf Dân Dolgellau a thŷ hyfforddi yng Ngorsaf Dân Pwllheli.
 • Pysgodfa a Chabanau Coed Bron Eifion - codi 5 Caban Coed yn y dull Canadaidd a gwneud y gwaith ar yr isadeiledd.
 • Grŵp y Post Brenhinol Cyh., gwaith cynnal a chadw yn swyddfeydd dosbarthu Llanrwst a Betws y Coed.
 • Cymdeithas Tai Eryri, ailosod 100 o ffenestri dalennog (sash) blwch mewn tai rhestredig.
 • Heddlu Gogledd Cymru, gosod Cawodydd newydd mewn amryw o Orsafoedd Heddlu ac altro ac ehangu Gorsaf Heddlu Dolgellau.
 • Cyngor Dinas Coventry, gwaith adnewyddu sylweddol ym Mhlas Dol y Moch, Maentwrog.
 • Siop Hufen Iâ Cadwalader's yng Nghricieth, estyniad newydd ac adnewyddu'r siop wreiddiol.
 • Seren Cyf., gweithdai a swyddfeydd newydd ac adnewyddu'r ystafelloedd arddangos gwreiddiol.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gwaith adnewyddu sylweddol yn Stablau, Betws y Coed a gwaith adnewyddu mewnol ym Mhlas Tan y Bwlch.
 • Spar y Maes, Pwllheli, adnewyddu waliau allanol Spar y Maes, Pwllheli.
  Mae'r cwmni wedi arbenigo yn yr un maes ers dros 40 mlynedd, a'n bwriad yw parhau i ehanhgu'n darpariaeth o saernïaeth bwrpasol ac arbenigol i gwsmeriaid masnachol ac i gleientiaid.

  Rydym yn perthyn i, ac fe'n goruchwylir gan, y Llinell Adeiladu a Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr. Mae gennym dystysgrif CHAS (Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch i Adeiladwyr), ac rydym yn perthyn i Grŵp Adeiladu Ynys Môn a Gwynedd.
  Diolch am ymweld â'n gwefan ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau. Os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.

Yn yr adran hon o'n gwefan, cewch hefyd ragor o wybodaeth am y canlynol:-

Diolch am ymweld â'n gwefan ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.
Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau. Os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.